Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Meijer Warnsveld

 • De patiënt kan zich niet aan betaling van een door de fysiotherapeut
  gegeven behandeling onttrekken, wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
 • Afspraken die niet nagekomen worden, dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan die afspraak afgezegd te worden. De fysiotherapeut behoudt zich het recht voor, bij een niet nagekomen afspraak, de patiënt zelf het verzuimtarief in rekening te brengen.
 • Behandelingen die de patiënt, al dan niet, ten laste kan laten komen van de zorgverzekering of een aanvullende verzekering, worden rechtstreeks aan de patiënt via een nota gedeclareerd, (restitutie) tenzij de fysiotherapeut hiervoor andere afspraken heeft gemaakt met die zorgverzekeraar.
 • Behandelingen die vallen onder een overeenkomst, worden altijd rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim, met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. 
 • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt betaald, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten), komen voor rekening van de patiënt. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen
  minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,00, alles exclusief omzetbelasting 

De  betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen waarvoor u een nota heeft ontvangen. Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd door Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder no. 321/92 dd. 24/11/1992